Priser uten fri rettshjelp eller annen rettshjelpsdekning 

Prisene vil kunne variere utifra sakens kompleksitet.


Prisen på våre tjenester varierer fra kr  2 500,00 til kr. 3 000,00 inkludert merverdiavgift pr. time.


I noen saker kan det inngås særskilte avtaler om både timepris og fastpris som kan være lavere eller høyere enn nevnte satser.

I visse tilfeller kan fastpris avtales.

Ta kontakt for ytterligere informasjon. 

Fritt rettsråd og fri sakførsel

(Fri rettshjelp)


I noen saker vil advokatkostnadene kunne kreves dekket av det offentlige. 
I enkelte saker der det offentlige vil dekke advokatkostnadene er det økonomiske vilkåret for å få innvilget fri rettshjelp for enslig søker p.t (2021) bruttoinntekt kr. 246 000 og for søkere som er gift eller samboere p.t (2021) bruttoinntekt kr. 369 000. Søkere som tjener mer enn dette vil normalt ikke få dekket sine advokatkostnader gjennom det offentlige. 

I straffesaker dekkes hele honoraret av det offentlige. 


Aksept av avtale


Et oppdrag anses som akseptert i det oppdragsbekreftelse med signatur foreligger og salærandel er innbetalt. I saker med offentlig oppnevning anses oppdraget som akseptert så snart oppnevningen foreligger. 

 

Vår generelle oppdragsbekreftelse kan lastes ned her.

 

Vår generelle personvernerklæring kan lastes ned her.